ChcgJsts


Temporada 1 episodio 1 - Fake
Temporada 1 episodio 2 - Uncertainty Principle
Temporada 1 episodio 3 - See Something
Temporada 1 episodio 4 - Judge Not
Temporada 1 episodio 5 - Friendly Fire
Temporada 1 episodio 6 - Dead Meat
Temporada 1 episodio 7 - Double Helix
Temporada 1 episodio 8 - Lily's Law
Temporada 1 episodio 9 - Comma
Temporada 1 episodio 10 - Drill
Temporada 1 episodio 11 - AQD
Temporada 1 episodio 12 - Fool Me Twice
Temporada 1 episodio 13 - Tycoon