ThCrwn


Temporada 1 episodio 1 - Wolferton Splash
Temporada 1 episodio 2 - Hyde Park Corner
Temporada 1 episodio 3 - Windsor
Temporada 1 episodio 4 - Act of God
Temporada 1 episodio 5 - Smoke and Mirrors
Temporada 1 episodio 6 - Gelignite
Temporada 1 episodio 7 - Scientia Potentia Est
Temporada 1 episodio 8 - Pride & Joy
Temporada 1 episodio 9 - Assassins
Temporada 1 episodio 10 - Gloriana


Temporada 2 episodio 1 - Misadventure
Temporada 2 episodio 2 - A company of men
Temporada 2 episodio 3 - Lisbon
Temporada 2 episodio 4 - Beryl
Temporada 2 episodio 5 - Marionettes
Temporada 2 episodio 6 - Vergangenheit
Temporada 2 episodio 7 - Matrimonium
Temporada 2 episodio 8 - Dear Mrs. Kennedy
Temporada 2 episodio 9 - Paterfamilias
Temporada 2 episodio 10 - Mistery man